I.P.A.

Proverbs and Sayings - / ˈprɒvɜːbz ənd ˈseɪɪŋz /

0.jpg

Transcribe in English the following proverbs and sayings written in the International Phonetic Alphabet.


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.JPG


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg