I.P.A.

United States of America - / juːˈnaɪtəd ˈsteɪts əv əˈmerəkə /
0.png

Can you identify the different states that make up the United States of America written in the International Phonetic Alphabet?


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


1a.png


16.jpg


20.png